มข.รุดช่วยไทอีสานประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร
Thu 10 Aug. 2017
         เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะโดย รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะบุคลากร เดินทางไปยังอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรม “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม” ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
         จากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า และอุปกรณ์สาธารณูปโภค ในการดำรงชีวิต สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีความประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จึงได้จัดกิจกรรม “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รวมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม” ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินผ่านบัญชี “ร่วมน้ำใจ มข. ช่วยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี 402-734360-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการบริจาคเงินและสิ่งของ

         รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำท่วม ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตามปณิธานในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดีอยู่ดี เป็นที่พึ่งของสังคม การจัดโครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
         นายสราวุฒิ ทำทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ กล่าวคำขอบคุณว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของ และน้ำดื่มมาให้ ทางอำเภอค้อวังสัญญาจะไม่ทำให้ผิดหวัง จะเร่งนำสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยต่อไป โดยอำเภอค้อวัง ประกอบด้วย 45 หมู่บ้าน 45 ตำบล ซึ่งมีพื้นที่ติดลำน้ำชีและประสบอุทกภัย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดน้ำใส ตำบลฟ้าห่วน และตำบลค้อวัง สุดท้ายนี้รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือคนอีสาน พวกเราจะไม่มีวันลืมน้ำใจที่พวกท่านมีต่อเราเลย”

          คุณยายสายสมร พระไชยบุญ บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ตอนนี้นาข้าวถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วกว่า 2 สัปดาห์ บ้านก็กำลังจะถูกน้ำท่วม แต่วันนี้รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยเหลือมอบสิ่งของ ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของผู้บริจาคทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ”