ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ยกทีมชุดใหญ่ทำคู่เทียบงานกับมข.
Wed 9 Aug. 2017

          หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. เพื่อการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ประสบผลสำเร็จ  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันมาโดยสม่ำเสมอ

          ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  นางสุภาวดี ศิยะพงษ์  ผู้อำนวยการกองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ก็ได้นำบุคลากร จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการกองแผนงาน  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองกลางของกองการเจ้าหน้าที่ นางสุนิภา  ไสวเงิน  ผู้อำนวยการกองคลัง  นายสถิตย์  แก้วบุดตา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  และนายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดีจากกองคลัง  กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดีว่า “ตั้งแต่ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันมานั้น  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นประเพณี   เมื่อได้พบปะกันต่างรู้สึกประทับใจ และมีความผูกพันต่อกัน การที่กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีให้ข้อมูลทุกส่วนเพื่อให้การศึกษาดูงานบรรลุวัตถุประสงค์”

          นางสุภาวดี ศิยะพงษ์  ผู้อำนวยการกองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการต้อนรับจากชาวมข.อย่างอบอุ่น  ตั้งแต่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. เราก็ได้เดินเคียงคู่กัน พร้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน และยิ่งเราได้ก้าวเข้าไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว เราก็จะต้องร่วมเส้นทางเดียวกัน เป็นกัลยาณมิตรต่อกันเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกันตลอดไป”

          จากนั้น ได้มีการแยกกลุ่มกันเข้าศึกษาดูงาน ตามประเภทกลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานในกองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี เข้าศึกษาดูงานในกองคลัง  งานประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมในกองสื่อสารองค์กร  กลุ่มสุดท้ายเป็นงานยานยนต์ และงานสารบรรณนั้น  กองกลางได้ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่

          ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการศึกษาดูงานนั้น จะเป็นการรับฟังบรรยายพิเศษ  Motivation to Innovation แรงจูงใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวิทยากร อาจารย์บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  นับว่าเป็นการศึกษาดูงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของวิชาการ การเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี โดยสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมกับความสัมพันธ์ และการสร้างมิตรภาพแห่งความร่วมมือเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู