มข.ผนึก ม.อีสานตอนบน ร่วม สสส. สร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ
Tue 8 Aug. 2017

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
      กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมสร้างสุข เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และทีมงาน ได้เริ่มกิจกรรมระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยดำเนินการเพื่อค้นหากิจกรรมสร้างสุขของคณะหน่วยงาน รวมถึงวิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นการดำเนินกิจกรรมสร้างสุข กระบวนการสร้างสุข ข้อดี ข้อด้อย และความพึงพอใจในงาน รวมถึงความผูกพันในองค์กร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ค้นพบว่ามีกิจกรรมนี้สามารถสร้างความสุข และภายใต้การทำงานในทุกองค์กร โดยเฉพาะการปรับทัศนคติ เทคนิค ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้บุคลากรสามารถทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น