นักวิจัย มข. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณะ
Thu 13 Jul. 2017

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ประเภทผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ 

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ   โดยมี  พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์  ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ถ.เจริญกรุง

          ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส ได้กล่าวถึงงานวิจัยชิ้นนี้ว่า “ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน สกว. ที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ ผลงานวิจัยเด่น ด้านสาธารณะ ประจำปี 2559 ครับ และขอบคุณทีมงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ สำหรับแนวคิดงานวิจัยเริ่มต้นที่ปัญหาในการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาศิลปะ โดยสัมภาษณ์และสังเกตเพื่อเก็บข้อมูล ศึกษาสื่อและเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อนำไปออกแบบสื่อการเรียนรู้มาใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลในวิชาศิลปะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยวิธี “One-to-One Tutoring” ทำเองโดยไม่มีผู้ช่วยคอยจับมือวาดหรือปั้นให้ แต่มีครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำหรือทำเป็นตัวอย่าง ใช้ทฤษฎีการสอนที่เน้นกระบวนการ และเน้นผู้เรียน ได้แก่ สังเกต ทำตามแบบ ทำเองโดยไม่มีแบบ และฝึกทำให้ชำนาญ ประกอบกับหลักวิชาความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M) เพื่อให้รับรู้และเรียนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อได้ผลลัพธ์ของการวิจัยซึ่งเรียกว่า วิธีแก้ไขปัญหา (Solution) จะนำกลับมาแก้ปัญหา (Problem) หรือการนำไปใช้จริงอย่างเป็นมาตรฐาน

          นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer assist) เป็นการจัดการความรู้ก่อนลงมือทำกิจกรรม (Learning before doing) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา ค้นพบความสามารถของตนเอง มองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตนในอุดมคติ และคุณค่าตนเองต่อความสำเร็จในการเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนรักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

          งานวิจัยนี้เล็งเห็นประโยชน์ทางสังคมในด้านการศึกษาพิเศษวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และโอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียนตาบอด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นงานวิจัยลักษณะนี้ให้มากขึ้น เนื่องจากวิชาศิลปศึกษาเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย การรับรู้ สุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์ และบูรณาการกับวิชาต่างๆ งานวิจัยนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะเพื่อแบ่งปันกันอย่างยั่งยืน”

            ทางด้าน ผศ.นิธิวดี ทองป้อง ผู้ร่วมวิจัยได้กล่าวว่า “การที่เราได้เข้ามารู้จักกับคนตาบอดทำให้ได้รู้ว่าทุกคนอยากทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ไม่มีใครอยากพึ่งคนอื่นไปตลอดชีวิต ถ้าเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานทุกคนที่แตกต่างจากเราก็จะเป็นคนพิการไปหมด อย่าเห็นความพิการเป็นข้อจำกัด ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ช่วยสอนให้เราเปิดใจให้กว้างแล้วพบโอกาสและความสุขที่อยู่รอบตัว”

             โดยในแต่ละปี สกว. สนับสนุนทุนวิจัย กว่า 1,700 โครงการ ครอบคลุมศาสตร์ทุกด้าน และสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ ซึ่ง สกว. ให้ความสําคัญ และเห็นคุณค่าของผลงานวิจัยทุกประเภทที่เกิดขึ้น   ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้วิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ สกว. จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจําทุกปี

              สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นปีนี้ คือ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ มีผู้ใช้ประโยชน์ และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม หรือนําไปสู่การพัฒนาในวงกว้าง อีกทั้งต้องมีวิธีการวิจัยที่ยอมรับตามหลักวิชาการ  สกว. ได้แบ่งกลุ่มพิจารณาตามลักษณะการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ สําหรับปี 2559 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น จํานวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย จํานวน 2 ผลงาน      ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ จํานวน 1 ผลงาน ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ จํานวน 2 ผลงาน ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จํานวน 4 ผลงาน และผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จํานวน 4 ผลงาน

 

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ข่าว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ภาพ 

ที่มา : http://www.trf.or.th/trf-events-activities/10948-trf-outstanding-research-awards-2016