เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างดูงาน ชู มข. ต้นแบบแม่ข่ายอีสานตอนบน
Thu 15 Jun. 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายและการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำโดย นางสมพิศ  ทองสุก ที่ปรึกษากิจการนิสิต   ม.นเรศวร และ  นางศิริวรรณ  กมลพัฒนะ  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  ม.นเรศวร พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจาก 13 สถาบัน จำนวน 40 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  นางสุวิมล ลครชัย  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวพลอยไพลิน  วงษ์ตรี นายกองค์การนักศึกษา มข. และกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษา มข. ร่วมต้อนรับคระศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ที่นำโดยสถาบันแม่ข่าย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ และพรุ่งนี้จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัญหายาเสพติดและอบายมุขเป็นปัญหาสำคัญที่ชาวอุดมศึกษาช่วยกันป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่มากบ้าง น้อยบ้าง และแตกต่างในแต่ละสถาบันและภูมิภาค  บางพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติดให้โทษร้ายแรง  บางสถาบันมีปัญหาเรื่องอบายมุขหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา การบริหารจัดการและการทำงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่จึงมีองค์ความรู้และทักษะที่ต่างกัน  การมีเวทีแลกเปลี่ยนกันจึงจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ขอให้การมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง”

 

นายภาคภูมิ  ทิทา  หัวหน้างานวินัยนักศึกษา มข. กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี เพราะหลายสถาบันมีการปฏิบัติงานภายใต้บริบทของตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่แล้ว อีกทั้งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก็เป็นอีกประเด็นที่ทุกๆสถาบันต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแล ที่เน้นทั้งเรื่องกระบวนการป้องกัน และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยดูแลนักศึกษาที่อาจหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ หรือแม้แต่การไปเที่ยวสถานบันเทิง  ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือการสูบบุหรี่ที่เป็นตัวบ่อนทำลายสุขภาพ ก็เป็นประเด็นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อสืบเสาะ แสวงหาวิธีการและกลเม็ดเคล็ดลับที่แต่ละสถาบันใช้ในการทำงานเพื่อดูแลนิสิตนักศึกษา และนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินการต่อไป”  

 

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/pG8U7v