มข. จัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
Wed 19 Apr. 2017

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรชญา  ชัยเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

                ตำบลเมืองเพีย เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตำบลที่เก่าแก่ของอำเภอบ้านไผ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2310 พ่อขุนเพี้ยได้นำลูกบ้านอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ จากอำเภอศรีภูมิ (อำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน) จ.ร้อยเอ็ด เห็นสภาพเป็นที่เนินล้อมรอบด้วยหนองน้ำมีสัตว์และพืชที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพพอที่จะสร้างเมืองได้จึงให้ราษฎรจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบกับที่หมู่บ้านมีพระเจ้าใหญ่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ตั้งชื่อตามผู้ที่นำมาคือ บ้านขุนเพีย ต่อมาเรียกเพี้ยน ๆ จึงกลายมาเป็นเมืองขุนเพีย และนาน ๆ เข้าจึงตั้งชื่อว่า "เมืองเพีย"
                ตำบลเมืองเพีย เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้กับผู้นำ อบต. และผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

 

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ภาพ : ณัฐพงษ์  สีเหลือง
สำนักบริการวิชาการ