คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์
Tue 18 Apr. 2017
               เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช แรงสูงเนิน และ ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี นำนักศึกษารายวิชา Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ และเมืองมุยเน่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การศึกษาดูงานในรายวิชาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาทั้งปัจจัย ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาถึงเงื่อนไขกฎหมายการลงทุนรวมไปถึงการเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำทั้งทางด้านการเมืองและด้านธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการเดินทางดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์ผู้สอน 
               ทั้งนี้ ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า นครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่น่าสนใจในแง่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของ ทั้งประเทศ โดยการเดินทางครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและรับฟังการบรรยายจากคุณอุรีรัตน์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าศึกษาดูงานด้านการลงทุนจากธนาคารกรุงเทพ และบทบาทของภาคการศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology ในนครโฮจิมินห์ การสำรวจศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวเช่น Mui Ne ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจและปัจจัยสภาพแวดล้อมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งคณาจารย์มีมุมมองจากประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
 

ภาพ / ข่าว  ดร.จตุราพร สีหาบุตร