KKU Smart Learning ปฏิรูปการศึกษาไทย มุ่งหน้าตอบมาตรฐาน PISA ใน 3 ปี
Tue 18 Apr. 2017

        วันนี้ (วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning”ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ประเทศไทยได้รับการประเมินผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในระดับที่ตกต่ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมมือกับนักวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนในเขตภาคอีสานร่วมกันวิจัยและออกแบบนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับสากล
         “นวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงด้านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 45 โรงเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของห้องเรียนผสานกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอีกทั้งพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษาไทยและได้รับเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 จาก PISA ภายในระยะเวลา 3 ปี” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัยกล่าว
         ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการได้บรรยายในประเด็น บทบาทและหน้าที่ครูและผู้อำนวยการโรงเรียน กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนนั้นเป็นปัญหาสำคัญ คือการสอนไม่สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งไม่สามารถสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนและการสอนไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเนื้อหาได้ ซึ่งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งบทบาทหน้าที่ วิธีการสอน เนื้อหา รวมทั้งวิธีคิดในการจัดการนักเรียน
         “ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จำเป็นต้องร่วมมือกันและขับเคลื่อนทิศทางการเรียนการสอนไปในรูปแบบเดียวกัน สิ่งสำคัญคือทำให้ครูสามารถปฏิบัตินวัตกรรมการสอนสู่การเรียนรู้ได้ในชั้นเรียน อีกทั้งกระตุ้นและสร้างวินัยการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากการลงมือทำด้วยตนเองหรือการสร้างความภูมิใจจากการปฏิบัติของตน สามารถขยายผลไปสู่ชั้นเรียนอื่นๆในโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บริการโรงเรียนจะต้องจัดประชุมเพื่อสะท้อนผลการสอนของครูร่วมกัน” ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าว
          นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กล่าวว่า “เด็กนักเรียนในประเทศไทยอยูในภาวะผลการศึกษาต่ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน  นานกระทั่งแม้แต่ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษายังท้อใจ วันนี้เกิดความร่วมมือขององคาพยพด้านการศึกษาเราพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเชื่อว่าโครงการ KKU Smart Learning จะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกหลานเราเจริญงอกงามได้ในศตวรรษที่21เป็นพลเมืองพัฒนาชาติต่อไป”
         โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมหรือ KKU Smart Learning ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  , ดร. สายัณห์ ผาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) , นางเบญจมาศ ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) โดยมีรศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นหัวหน้าโครงการ วางแผนดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลภายในระยะเวลา 3 ปี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูไม่น้อยกว่า 1,200 คน และนักเรียนไม่น้อยกว่า 25,000 คน เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสำเร็จและนำพาการศึกษาไทยให้ได้รับการยอมรับระดับสากลได้ในที่สุด

 

ข่าว/ภาพ : จิราพร,ณัฐธิดา