มข.จัดงานบุญเดือน๕ แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย
Mon 10 Apr. 2017

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานบุญเดือน ๕ : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้นำนักศึกษา บุคลากร รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย สร้างความ เข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน  และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต และส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะขุมปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมแห่งอีสาน  มีแนวนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีไทยแบบดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่  โดยเฉพาะการพลิกหน้าประวัติศาสตร์สร้างภาพลักษณ์งานสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัยจากงานรื่นเริงที่เน้นย้ำความสนุกสนาน  กลายเป็นประเพณีที่เน้นความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ภายใต้ชื่องาน บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ตามแนวยุทธศาสตร์ที่ ๓ Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
         รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า  การจัดงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยที่เยาวชนไม่หลงประเด็นว่างานสงกรานต์คือเทศกาลรื่นเริงและใช้น้ำจำนวนมาก หัวใจหลักของประเพณีสงกรานต์คือความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ผ่านกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ก่อพระเจดีย์ทราย (ก่อประทาย)    สรงน้ำพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านและพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  และรดน้ำดำหัวสมมาอาวุโส  เพื่อแสดงความเคารพกตัญญูและเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ซึ่งเป็นการร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงสร้างความเข้มแข็งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
         งานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส เน้นพิธีกรรมเรียบง่าย มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ  และชมขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร โดยภายในขบวนแห่ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่ใช้น้ำมันเพื่อลดมลภาวะ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เวลา ๑๓.๐๐ น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง  อาคารพุทธศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมทำกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย)  สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  สรงน้ำหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สุดท้ายรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทว่าสงบ และเต็มไปด้วยความศรัทธา นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นับการปลุกภาพจำในในอดีตให้ปรากฏในรั้วมอดินแดงแห่งนี้อย่างงดงามอีกครั้ง  

 

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารฯ , สำนักวัฒนธรรม , เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มข.