นศ สถาปัตย์ มข ไอเดียกระฉูด คว้าชัยชนะ Fashion Lifestyle Design
Fri 17 Mar. 2017

        นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ชนะเลิศ การแข่งขันประเภท Fashion Lifestyle ในโครงการ Mc Smart 2 ปี 2559 ซึ่งทำการประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพๆ       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาเสมอมา ทั้งนี้เป็นการสนองตอบนโยบาย Creative Economy and Society เป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจในด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประกวดต่างๆ ในโครงการ Mc Smart 2 ปี 2559 มีนักศึกษาถึง 8 ทีมเข้ารอบสุดท้าย   โดยมีอาจารย์ขวัญหทัย ธาดาและอาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุลเป็นที่ปรึกษาโครงการทีมThe Rhythm Wave team ซึ่งประกอบด้วย นางสาวณัฐนรีย์  พานทองลาภทวี นางสาวกาญจนสุดา กินนเรศ  นางสาวอรอุมา อุปติ ชนะเลิศประเภททีมประกวดประเภท Living Lifestyle ทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจิรกิต สายสนาม นายยุทธนา นาวา และนายวิวัฒน์ วงศ์แก้ว  ทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฟ้ารุ่ง มาศิลป์ นางสาวอาภรณ์ นาครพรรณ   มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่าน

      นางสาวณัฐนรีย์  พานทองลาภทวี ตัวแทนผู้ชนะเลิศกล่าวว่า  “การได้มาประกวดเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากห้องเรียน เรายังได้แสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบให้สถาบันอื่น และจะได้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”

      โครงการMc Smart โดย Mc Group จำกัด(มหาชน) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัติกรรมเชิงพานิช กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบวัสดุเหลือใช้จากการผลิต Mc Jeans เป็นงานศิลปะและแฟชั่น  โดยจัดเวทีให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความคิดสร้างสรร โดย C (Creativity) – ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรร  S (Social Responsibility) – แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุเหลือใช้   M (Maximization) – การจัดการทรัพยากรการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด และ ART – ส่งเสริมงานศิลปสร้างสรรที่มีคุณภาพและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน