มข.เผยปลอดภัย อุ่นใจ วินัยสูงสูตรสำเร็จรักษาความปลอดภัยรอบรั้วมอดินแดง
Wed 15 Mar. 2017

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้ง นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะศึกษาดูงานกว่า 30 คน ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และห้องประชุมกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งศึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นการฟังการบรรยายในภาคเช้า และบ่าย โดยในภาคเช้ามี ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวต้อนรับและบรรยายในประเด็น โครงสร้างการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะ นำเสนอข้อมูลภารกิจต่างๆของสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
          ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวถึง การบริหารจัดการสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยหน่วยงานแผนและสารสนเทศ งานสืบสวนและการข่าว งานรักษาความปลอดภัย งานการจราจร รวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพตามนโยบาย Green and Smart Campus ที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ ของระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการวางแผนในการดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆอย่างรอบด้าน ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และ นโยบาย Culture and Care Community มุ่งเน้นการดูแลนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยด้วยหัวใจบริการ ทั้งยังส่งเสริมการรักษาวินัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
         “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ คือการดูแลรักษาบุคลากรให้มีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมในหน้าที่ ทั้งร่างกาย และจิตใจให้เอื้อต่อการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรฝึกความเป็นระเบียบและวินัยในการทำงาน โดยมีการจัดประเมินประสิทธิภาพทางร่างกายปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรรักษาความปลอดภัย ซึ่งสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯมีเจ้าหน้าที่กว่า 250 นาย ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะนักศึกษา ผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการบริการในด้านความปลอดภัยกลับที่พักในเวลากลางคืน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้สึกอบอุ่นไม่หวาดระแวงภัยอันตราย การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งกรณีนักศึกษาเข้าหอพักไม่ได้และบริการจับสัตว์ร้ายในที่พัก หรือการออกตรวจตามพื้นที่จุดเสี่ยงและจัดไฟส่องสว่างในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยและส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้ง สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ผศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว
           ในภาคบ่ายคณะศึกษาดูงานได้ร่วมฟังบรรยายในประเด็นการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายกุลวรรธ สุริยะศรี ตำแหน่งนิติกร บรรยายในประเด็นการบริการสัญญาก่อสร้าง และนายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ หัวหน้าบริการก่อสร้าง บรรยายในหัวข้อ การควบคุมการก่อสร้างและศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

 

ข่าว : ณัฐธิดา แก้วก่ำ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์กองสื่อสารฯ)  ภาพ : รวิพร สายแสนทอง