เตือน!น้ำมันทอดซ้ำก่อมะเร็ง มข.จับมือเทศบาลขอนแก่นรับซื้อผลิตไบโอดีเซล
Thu 16 Feb. 2017
          น้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำจะเกิดกลุ่มสารก่อมะเร็งขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ่ มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่งน้ำย่อยเพื่อทำลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น และเกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหาร หากสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคมะเร็งที่ปอด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ โดยรับซื้อน้ำมันใช้แล้วในราคาลิตรละ 12 บาทจากผู้ประกอบการ นำมาผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง โดยกระบวนการผลิตจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแก่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 4 ปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและเลิกการใช้น้ำมันทอดซ้ำมาปรุงอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน และยังเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาต่อยอดงานด้านนวัตกรรมกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง สนองนโยบาย Green University and Smart Campus และโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City)
 
         เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปิดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ เทศบาลนครขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือ และ ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้ นำชุมชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงาน ยังได้มีการจัดนิทรรศการอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ พร้อมสาธิตชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และนิทรรศการพลังงานทดแทน พร้อมการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์
 
         รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวถึงความร่วมมือโดยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลว่า ผลจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงาน ต่อยอดก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนทำปฏิกิริยาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยังนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานทดแทน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังได้รับค่าตอบแทนจากการขายน้ำมันที่ใช้แล้ว
 
         นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ กล่าวถึงความร่วมมือโดยการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของเทศบาล ได้มีบทบาทในการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อนำมาให้มหาวิทยาลัยทำการวิจัย โดยต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วกว่าหมื่นลิตร ส่งผลิตไบโอดีเซลและได้ทดลองใช้กับรถของเทศบาล พบว่าน้ำมันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่เครื่องยนต์ และยังคงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาชน ภายใต้การร่วมมือกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ในสภาพการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป