กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นให้คำมั่นสนับสนุนมข.เพื่อการพัฒนาต่อไป
Wed 15 Feb. 2017
กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นให้คำมั่นสนับสนุนมข.เพื่อการพัฒนาต่อไป 
 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบ Mr. Koichi Morimoto, Director General, Ministry of Education, Sports, Culture, Science and Technology (MEXT), Japan เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Tsukuba University และ National Center for Teacher Development และหน่วยงานอื่นๆของกระทรวง และขอบคุณการสนับสนุนของ MEXT ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดี 
   
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขยายความร่วมมือกับ Tsukuba University เพื่อสร้างฐานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาร่วมกันและขยายความร่วมมือต่อเข้าไปในกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม อีกด้วย การนี้ Mr. Koichi Morimoto ได้ให้ความมั่นใจกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า MEXT จะให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งของไทยและญี่ปุ่นต่อไป 
 
ภาพ/ ข่าว: ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน