มข.เรียนรู้ตามรอย “ต้นไม้ของพ่อ” กษัตริย์นักนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Thu 5 Jan. 2017
          “การเผาเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ถ่านหิน น้ำมัน เชื้อเพลิง อะไรๆ ต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดทำให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศจำนวน 5 พันล้านตันต่อปี แล้วก็ยังมีการเผาทำลายป่าอีก 1.5 พันล้านตัน รวมแล้ว เป็น 6.5 พันล้านตัน ถ้าขึ้นๆ ไปอย่างนี้ ก็เท่ากับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ ของจำนวนที่มีอยู่แล้วในอากาศ ถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้จำนวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทำให้สารนี้กลายเป็นเหมือนตู้กระจกครอบ ทำให้โลกนี้ร้อนขึ้น...”  พระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

          ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย สาเหตุเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นกลายเป็นภาวะเรือนกระจก  การปลูกต้นไม้ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ปัญหาโลกร้อน เพราะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตลอดอายุขัยของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า และยังทรงเป็นแบบอย่างการให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ โดยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงโปรดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน และทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทย รวมไปจนถึงในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ “การปลูกต้นไม้” 

          “ต้นกัลปพฤกษ์” เป็นต้นไม้ทรงปลูกครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510  ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2517 ได้ทรงปลูกต้นประดู่แดง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์(เดิม) และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533 เสด็จฯ พร้อม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดอาคารมหิตลานุสรณ์ ก็ได้ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์
 
          ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Green and Smart Campus บนพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ มีพื้นที่สีเขียวกว่า 70% เมื่อดูภาพถ่ายทางอากาศ เปรียบเสมือนปอดของคนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีมาตราการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ อาทิ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นป่าเต็งรังและเบญจพรรณดั้งเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดในพื้นที่ 110 ไร่ โดยเป็นอ่างเก็บน้ำและสวนสาธารณะ 30 ไร่ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป โดย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามรอยพระยุคลบาทที่ทรงมุ่งการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีมีความร่มเย็นเป็นความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนถาวร ดังนั้น การรักษ์ทรัพยากรก็คือการรักชาติรักแผ่นดิน”