ในหลวง ร.9 อัครศิลปิน “คีตราชัน” และ “The King of Jazz”
Thu 5 Jan. 2017

อัครศิลปิน “คีตราชัน” และ “The King of Jazz” พระอัจฉริยภาพด้าน “ดนตรีสากล”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงเป็นอัครศิลปิน “คีตราชัน”  ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระอัจฉริยปัญญา พระปรีชาสามารถ กอปรด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดนตรีสากล  ทรงเป็นผู้ชำนาญการในงานศิลปะทุกแขนง  ทั้งวิจิตรศิลป์ และศิลปประยุกต็  แม้ผลงานฝีพระหัตถ์ทั้งปวงจะเกิดจากพระราชนิยา  แรงบันดาลพระราชหฤทัย  และพระราชอัธยาศัยใฝ่พระทัยในการแสวงหาความรู้ความชำนาญเป็นการส่วนพระองค์ ขณะทรงว่าจากพระราชภารกิจ  แต่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มีพระอนุสรณ์คำนึงถึง “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นพื้นฐานในพระราชหฤทัยเสมอมา  

กล่าวเฉพาะด้านดนตรีสากล ซึ่งเป็นศิลปะแขนงที่ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงผูกพันอย่างลึกซึ้งนี้น  ทรงเป็นเอตทัคคะทั้ง “ศาสตร์ ศิลป์  และจินตนาการ”  กล่าวคือ ทรงศึกษาหลักทฤษฎีวิชาดนตรีสากลจนเข้าพระทัยลึกซึ้งแตกฉาน ถึงระดับขั้นสามารถพระราชทานวามรู้เกี่ยวกับการประพันธ์ทำนองเพลง การบรรเลย และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  พระประดิฐการแรกเริ่มในการทางประพันธ์ทำนองเพลงไทยสากลด้วยบันไดเสียงโครมาติค และไมเนอร์ครึ่งเสียง ตลอดจนวิธีทรงนำ “ลูกล้อ”  “ลูกรับ” ตามวิธีบรรเลงเพลงไทยเดิมมาแทรกใส่ และทรงใช้ทำนองเพลงบันไดเสียง C ธรรมชาติให้สอดคล้องกับเนื้อภาษาไทย ซึ่งมีวรรณยุกต์ 5 เสียงนั้น  เป็นที่ยอมรับและยกย่องว่าเป็นเอกในวงการดนตรีสากล และแม้จะทรงงานหนัก  แต่พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยถึง 47

ในแวดวงการศึกษาด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีสาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.เจนวิทย์  พิทักษ์  อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้ที่มีความประทับใจวัยเด็กเคยปั่นจักรยานมารับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การเป็นครูดนตรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ควบคุมวงดุริยางค์ไปเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีระหว่างที่รับสด็จมักเป็นช่วงบ่าย แดดร้อนจัด แต่ทุกครั้งที่ได้รับทราบว่ารถพระที่นั่งกำลังจะมาถึงเท่านั้น อากาศจากแดดจัดกลายเป็นร่มเย็น มีลมโชยเย็นๆ พัดมา เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในทุกครั้งที่ได้ไปรับเสด็จ เป็นเรื่องที่แปลกมากๆ  

พระราโชวาทในเรื่องของความเพียร เป็นสิ่งที่น้อมนำมาสอนลูกศิษย์ ให้เขามุ่งมั่นทำอย่างจริงจัง ให้รู้จริง ไม่ทำผิวเผิน และทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุด  เป็นที่รักของเราทุกคน ในชีวิตของการเป็นครูดนตรีสากล รู้สึกประทับใจในเนื้อหาที่แฝงปรัชญาในเพลงพระราชนิพนธ์เป็นที่สุด  ผศ.เจนวิทย์ บอกทิ้งท้ายว่า “เพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์เหมือนคัมภีร์หนึ่งเล่มที่น้อมนำมาสอนชีวิตเราเองได้เลย”  
 

ข่าว: : วัชรา น้อยชมภู
ภาพ:  จากเว็บไซต์ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว