ยินดีกับศิษย์เก่า COLA KKU สอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น สำเร็จ-
Mon 19 Jan. 2015

          วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยก้าวสู่สังคมโลกต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ขอแสดงความชื่นชม ยินดี และภาคภูมิใจ กับบัณฑิตคุณภาพทั้ง 2 คน อันประกอบ นายสุรศักดิ์ วงษ์แสนชัย และ นายศุภกร ฉายถวิล ที่ได้เป็นอีกหนึ่งในหลักประกันถึงคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ที่มีคุณภาพและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง และที่สำคัญเป็นการแสดงถึงศักยภาพของพลังเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และพร้อมจะรองรับ สมาชิกครอบครัวชาว COLA เข้าทำงาน โดย นายสุรศักดิ์ วงษ์แสนชัย ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง รุ่นที่ 1 นั้นสามารถผ่านสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น "ได้ในลำดับที่ 1" ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา สังกัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ นายศุภกร ฉายถวิล หรือ แบงค์ ศิษย์เก่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 สังกัด อบต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี และจะเผยแพร่ความสำเร็จดังกล่าวสู่สาธารณะชนต่อไป

 

 

ภาภรณ์ เรืองวิชา