COLA KKU ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาเมือง Low Carbon ของเทศบาลนครขอนแก่น
Tue 19 Nov. 2019

         วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. โดย ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีนายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ และพนักงานเทศบาลจาก 7 สำนัก/กอง และ 11 โรงเรียน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้แทนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และผู้แทนของโครงการพัฒนาเมืองแห่งสหประชาชาติ (UNDP : United Development Program) ประจำประเทศไทย เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย
         สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ และร่วมหารือเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น

         ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme (UNDP) ประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการ “พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน” (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand) หรือ LCC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น สู่สังคมคาร์บอนต่ำและสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งในด้านขีดความสามารถและการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น โดยมีการคัดเลือกเมืองนำร่อง จำนวน 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยเน้นการหนุนเสริมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจาก GEF จะเป็นในลักษณะสนับสนุนบางส่วน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนโดยอาจเป็นการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง GEF จะพิจารณาการให้การสนับสนุนจากกิจกรรมที่แต่ละเมืองดำเนินการในการลดคาร์บอน โดยเน้นที่การจัดการพลังงาน การจัดการขยะ และการคมนาคมขนส่ง

ภาพ/ข้อมูล  เทศบาลนครขอนแก่น