นศ.สาขาวิชาสถิติ คณะวิทย์ฯ มข. สร้างชื่อที่ ม.เกษตร กำแพงแสน
Wed 16 Jan. 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 2nd KU Data science boot camp 2018   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ สาขาวิชาได้สนับสนุนนักศึกษา 2 ทีมได้แก่ทีม Champa Organic และทีม The Raptor เข้าร่วมแข่งขันในธีม การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานแอ็พลิเคชัน วงใน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้อมูล โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม  ซึ่งทีม Champa Organic สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม The Raptor สามารถคว้ารางวัลชมเชย  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ทีม Champa Organic: 
1. นายธนานพ จันภักดี ชั้นปีที่ 4 
2. น.ส.อรทัย เหล่าไพบูลย์ ชั้นปีที่ 4
3. น.ส.สุจิตตรา บัวแสง ชั้นปีที่ 4 
4.น.ส. พิมลพรรณ ชาชมพร ชั้นปีที่ 3 
5. นายภากร พุดสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนพงศ์ อินทระ

 

ทีม The Raptor: 
1. น.ส.ธิดารัตน์ นนทะโคตร ชั้นปีที่ 4 
2. น.ส.ศุรีย์ภรณ์ สุขอร่าม ชั้นปีที่ 4
3. น.ส.รุ่งนภา แต่งสุวรรณ์ ชั้นปีที่ 4 
4.น.ส. ยุภาภรณ์ วันนา ชั้นปีที่ 3 
5. น.ส. ธิติยา ทันใจ ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พลากร สีน้อย