อบรม Tips for effective literature searching :Humanities and Social Sc

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Tips for effective literature searching and keeping up with new publications : Humanities and Social Science วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112/2 คณะศึกษาศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ อีเมล์ bonsir@kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
20/08/2019 09.00 น. - 20/09/2019 12.00 น.

Where
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112/2 คณะศึกษาศาสตร์

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact