หน่วยงาน

  แผนผังโครงสร้างองค์กร

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 คณะวิชา
 ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย เข้าที่เมนูหลัก "การวิจัย"

  สำนัก 
» สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
» สำนักหอสมุด
» สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

» สำนักบริการวิชาการ

 สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) กองตรวจสอบภายใน 
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองการกีฬา
(๔) กองการต่างประเทศ
() กองคลัง   
(๖) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
() กองทรัพยากรบุคคล 
(๘) กองบริการหอพักนักศึกษา 
() กองบริหารงานกลาง      
(๑๐) กองบริหารงานวิจัย
(๑๑) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
(๑๒) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๑๓) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(๑๔) กองยุทธศาสตร์
(๑๕) กองสื่อสารองค์กร
(๑๖) กองอาคารและสถานที่        

หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
(๒) สถาบันขงจื่อ 
(๓) สถาบันภาษา 
(๔) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (FEWs) 
(๕) สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน
(๖) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
(๗) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 
(๘) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๙) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 
(๑๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 
(๑๑) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ 
(๑๒) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
(๑๓) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
(๑๔) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
(๑๕) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(๑๖) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(๑๗) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(๑๘) ศูนย์วัฒนธรรม 
(๑๙) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๒๐) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

สถาบันวิจัยก่อตั้งใหม่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน    
โดยมี รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง    คณะวิทยาศาสตร์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการ
 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ    
โดยมี รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร    คณะแพทยศาสตร์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการ
  

หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ประกอบด้วย
(๑) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
(๒) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๓) ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 
(๔) ศูนย์บริการสู่ชุมชน 
(๕) ศูนย์สื่อการเรียนรู้
(๖) อุทยานวิทยาศาสตร์

 องค์กรของนักศึกษา

» องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 โรงเรียน/โรงพยาบาล
» โรงเรียนสาธิต มข.
» โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.
» ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
» โรงพยาบาลทันตกรรม
» โรงพยาบาลสัตว์ มข.


 สมาคม ชมรม
» สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
» สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมฟุตบอล สโมสรข้าราชการและบุคลากรหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
 ส่วนงานอื่นๆ
» ศูนย์ภาษาอาเซียน
» สำนักงานเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
» พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
» สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ (Academic Clinical Research Office, ACRO)
» หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ข้อมูลลาว
» ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม
» ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
» ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มข.
» ศูนย์บริการประชาชน มข. (One Stop Service)
» ศูนย์สรรหาและเลืกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย มข.
» ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
» ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ศูนย์จัดการและอนุรักษ์พลังงาน
» ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

» ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
» สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเครือข่าย มข.(SMEs)
» สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

» สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
» สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ไทย-เยอรมัน