อาจารย์คณะสังคมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการกำกับฯปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
Tue 18 Apr. 2017

               เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการกำกับและติดตามการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เดินทางร่วมกับคณะกรรมการไปที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจากท่านทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และคณะผู้บริหารบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งการแลกเเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ กับ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด และสถานประกอบการในเครือบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป จำกัด 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานประกอบการและนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา และขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยังได้พบปะกับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 3 คน ที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ธนาคารพงสะหวัน จำกัด สำนักงานใหญ่

ข่าว : ธเนศ วัฒนกูล
ภาพ : ธเนศ วัฒนกูล