วิศวฯจับมือครูEnglish Program อีสานพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์
Wed 15 Mar. 2017

     วิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่เอเชียเองก็มีความต้องการอาชีพทางด้านวิศวกรรมในทุกสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่มี ความต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น  ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศ  มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สะสมมานานกว่า 53 ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูงในทุกระดับ  และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความพร้อมทางด้านศักยภาพการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีแผนเตรียมเปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอล และหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย 4 หลักสูตรดังกล่าวเปิดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเน้นการเปิดให้มีความหลากหลายของสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถยื่นของใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้บัณฑิตจากหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติมีความพร้อมทั้งด้านภาษาอังกฤษและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ พร้อมเข้าสู่สายงานได้หลากหลายประเทศทั่วโลก “เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการด้านการศึกษา คณะฯ จึงได้มีแนวคิดจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายครูผู้สอนและรับผิดชอบห้องเรียนแบบ English Program Mini English Program และห้องเรียนแบบพิเศษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อระดมสมองและหารือแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย” ศ.ดร.อภิรัฐ กล่าว
     รศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า การสัมมนาครั้งนี้มีคณะครูจำนวน 55 คน จาก 27 โรงเรียน ที่เปิดสอนห้องเรียน English Program, Mini English Program, และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 16 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น  นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ นครราชสีมา ยโสธร อุดรธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร ชัยภูมิ มุกดาหาร เข้าร่วม “เวทีสัมมนาในครั้งนี้ มีการสะท้อนมุมมองแนวคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษตลอด 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีแผนรองรับ โดยคณะครูต่างเชื่อมั่นในด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี และพร้อมนำข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปบอกเล่าให้นักเรียนได้รับทราบและใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป” รศ.ดร.ลัดดา กล่าว
 
 
 
นางสาวจารุณี  นวลบุญมา
หัวหน้าประชาสัมพันธ์วิศวฯรายงาน