มข.หนุนศิลปินรุ่นเยาว์ จัดศิลปกรรมร่วมสมัย เสริมเด็กไทยหัวใจศิลป์
Wed 11 Jan. 2017

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 มีการจัดแสดงผลงานหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 54 ชิ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัยให้กับเยาวชน และเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ในงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์จัดครั้งแรกเมื่อปี 2527 เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากรการจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 21 ถือเป็นครั้งแรกที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำผลงานมาจัดแสดง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่เยาวชน
        การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์จัดเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนฟื้นฟูและส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปี จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ผลงานดังกล่าวไม่มีจำกัดเรื่องราวการนำเสนอ และไม่มีการตัดสินแบ่งเป็นประเภทรางวัลโดยถือเอาความสมบูรณ์ของผลงานเป็นสำคัญ จึงถือเป็นความพิเศษที่แตกต่างจากการจัดประกวดศิลปกรรมทั่วไป การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ได้จัดให้ศิลปินจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเดือนมิถุนายน 2559 ในการแสดงผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ได้นำผลงานมาจัดแสดงทั้งสิ้น 54 ชิ้นงานแบ่งออกเป็น ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 48 ชิ้น ได้แก่ ผลงานประเภท จิตรกรรม  ภาพพิมพ์ สื่อผสม และผลงานอื่นๆ
       รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี เผยว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยเป็นการเปิดโอกาสและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะให้กับกลุ่มเยาวชน ได้สร้างสรรค์ผลงาน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่งานนิทรรศการระดับชาติได้มาจัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       “จากการจัดประกวดงานศิลป์ระดับชาติ สามารถการต่อยอดเป็นงานระดับภูมิภาคได้ เพื่อสร้างศิลปินรุ่นเยาว์หน้าใหม่ มีฝีมือให้กับวงการศิลปะ และเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะขับเคลื่อนงานศิลป์ต่อไป” รศ.ดร.นิยม กล่าว
        อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสริมว่า การจัดโครงการประกวดเกิดจากการเล็งเห็นช่องว่างระหว่างศิลปินรุ่นเยาว์และศิลปินอาชีพ ได้มีการนำผลงานที่ได้รับรางวัลออกสัญจรทั่วประเทศ หวังว่านิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในการทำงานศิลปะมากขึ้น
        นายภูริทิป สุริยภัทรพันธ์ เจ้าของผลงานรางวัลเหรียญเงินภาพพิมพ์ ชื่อ "The Descender" ซึ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ในเทคนิคแม่พิมพ์หิน เผยว่า ผลงานดังกล่าวเป็นการสะท้อนเรื่องราวภายใต้แนวคิดของ อิสรภาพ ที่บุคคลมีอิสระทางความคิดและการกระทำแต่ถูกจำกัดภายใต้ขอบข่ายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
         นายธีรศักดิ์ สีหากุล นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าชมงาน กล่าวว่า การเข้าชมงานนิทรรศการนี้ เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งด้าน เทคนิค และวิธีการที่ใช้ในงานแต่ละชิ้น เพื่อนำไปต่อยอดให้กับผลงานตนเอง
        “การตีความผลงานแต่ละชิ้นไม่มีเทคนิคที่ตายตัว แต่จะต้องใช้อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ของตัวเองมาทำความเข้าใจภาพนั้นๆ” ธีรศักดิ์ กล่าว
         การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาต่างๆ ที่ออกมาให้เห็นในทุกสาขาอีกทั้งยังถูกคัดสรรจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ผลงานดังกล่าวจึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล และแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทางศิลปะของประเทศไทย
         จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน) ตั้งแต่วันที่ 6–30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-332760/332305  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว : ณัฐธิดา แก้วก่ำ  (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกองสื่อสารฯ) 

ภาพ :  สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น