24 ปี ที่ดูแลด้วยหัวใจ ครบรอบวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
Wed 4 Jan. 2017

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ณ  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา  นำโดย รศ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้กับบุคลากร  ให้ทราบประวัติความเป็นมาของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  สร้างความรักผูกพันในองค์กร นำไปสู่การให้บริการต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในช่วงเช้า  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  และคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม  มีบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

     ในช่วงเที่ยงเป็นกิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรที่มีความผูกพันต่อศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  การรับประทานอาหารและจับสลากมอบของขวัญแก่บุคลากรโดย รศ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  และผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ทำความดีเพื่อพ่อ  มีการรับบริจาคโลหิต  เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และการแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณวงเวียน อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนุสรณ์  การปลูกต้นไม้  บริเวณพุทธมณฑลอีสาน  จำนวน 150 ต้น  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ  ให้กับน้องๆ  โรงเรียนศรีสังวาลย์   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมาด้วย

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด  ในระดับตติยภูมิชั้นสูง  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535  โดยเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ  แต่ต่อมาทางคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน  มีอายุ 24 ปี  เกิดจากความสมานสามัคคี  ความรักองค์กรของบุคลากร  เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร  มีความเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ  ด้านการบริการรักษาพยาบาล  และมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

ข่าว/ภาพ :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ